รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง - สนามบินมาเก๊า - นั่งรถข้ามด่าน ชมสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-เมืองฮ่องกง
 • วันที่

  2

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-กระเช้า NONG PING360 หรือเลือกช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย
 • วันที่

  3

  วัดหวังต้าเซียน-วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ-ร้านเครื่องประดับบารมีและหยกจิวเวอร์รี่-วัดกังหันแชกง-สนามบินมาเก๊า-สนามบินดอนเมือง

14 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
18,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
18,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
18,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
8,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
8,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
8,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
8,900
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
18,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
18,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
เด็กมีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
18,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
18,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
14 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67 15,999 18,999 - 5,900 5,000 11,999 34
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 15,999 18,999 - 5,900 5,000 11,999 34
21 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 14,999 17,999 - 5,900 5,000 10,999 34
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 15,999 18,999 - 5,900 5,000 11,999 34
28 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 14,999 17,999 - 5,900 5,000 10,999 34
01 มี.ค. 67 - 03 มี.ค. 67 13,999 16,999 - 5,900 5,000 9,999 34
06 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67 12,999 15,999 - 5,900 5,000 8,999 34
08 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 13,999 16,999 - 5,900 5,000 9,999 34
13 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67 12,999 15,999 - 5,900 5,000 8,999 34
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 13,999 16,999 - 5,900 5,000 9,999 34
20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 12,999 15,999 - 5,900 5,000 8,999 34
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 13,999 16,999 - 5,900 5,000 9,999 34
27 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 12,999 15,999 - 5,900 5,000 8,900 34
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 14,999 17,999 - 5,900 5,000 10,999 34
03 เม.ย. 67 - 05 เม.ย. 67 13,999 16,999 - 5,900 5,000 9,999 34
05 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67 15,999 18,999 - 5,900 5,000 11,999 34
10 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 15,999 18,999 - 5,900 5,000 11,999 34
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 17,999 20,999 - 5,900 5,000 10,999 34
17 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 14,999 17,999 - 5,900 5,000 10,999 34
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 15,999 18,999 - 5,900 5,000 11,999 34
24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 14,999 17,999 - 5,900 5,000 10,999 34
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 15,999 18,999 - 5,900 5,000 11,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บจก ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ จำกัด สัมมากร เพลส รามคำแหง 110 1481811135
บัญชีสะสมทรัพย์ บจ. ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม 0560622227
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง