รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เช็คอินอ่าววิคตอเรีย – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • วันที่

  2

  (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ง Mongkok & Ladies Market
 • วันที่

  3

  กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

19 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
13,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
13,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
13,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
15,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
15,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
17,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
17,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
15,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
15,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
10,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67 15,999 - - 10,000 - 10,999 -
27 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 15,999 - - 10,000 - 10,999 -
29 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 -
02 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
03 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
07 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
07 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
08 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
09 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
09 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 15,999 - - 10,000 - 10,999 20
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
17 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
18 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 15,999 - - 10,000 - 10,999 20
18 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 15,999 - - 10,000 - 10,999 20
21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
30 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
31 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
02 เม.ย. 67 - 04 เม.ย. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
05 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67 18,999 - - 10,000 - 13,999 20
08 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 18,999 - - 10,000 - 13,999 20
09 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 18,999 - - 10,000 - 13,999 20
10 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 19,999 - - 10,000 - 14,999 20
10 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 19,999 - - 10,000 - 14,999 20
11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 20,999 - - 10,000 - 15,999 20
11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 20,999 - - 10,000 - 15,999 20
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 22,999 - - 10,000 - 17,999 20
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 22,999 - - 10,000 - 17,999 20
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 20,999 - - 10,000 - 15,999 20
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 20,999 - - 10,000 - 15,999 20
16 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
17 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 15,999 - - 10,000 - 10,999 20
17 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 15,999 - - 10,000 - 10,999 20
18 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
21 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
22 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 15,999 - - 10,000 - 10,999 20
23 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 15,999 - - 10,000 - 10,999 20
24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 15,999 - - 10,000 - 10,999 20
25 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 17,999 - - 10,000 - 12,999 20
28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 16,999 - - 10,000 - 11,999 20
30 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67 15,999 - - 10,000 - 10,999 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บจก ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ จำกัด สัมมากร เพลส รามคำแหง 110 1481811135
บัญชีสะสมทรัพย์ บจ. ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม 0560622227
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง